ໝວດກ່ຽວກັບພາກເອກະຊົນ

# ຊື່ຜະລິດຕະພັນ ຊື່ທີມແຂ່ງຂັນ
1 Lao Disabled People Platform ວັນມີຣາໂຄ ບໍລິການ ດິຈິຕອນ ແລະ ໄອຊີທີ ແບບມີສ່ວນຮ່ວມ
2 LoudChat ບໍລິສັັດ ສິຣິຈະເລີນໄຊ ຈຳກັດຜູ້ດຽວ
3 ewent.la HOD Media Sole Co.,Ltd
4 Laos Health ບໍລິສັດ ສະຕາ ໂທລະຄົມ ຈຳກັດ

ໝວດກ່ຽວກັບພາກລັດ ຫຼື ສາທະລະນະ

# ຊື່ຜະລິດຕະພັນ ຊື່ຜູ້ເຂົ້າແຂ່ງ
1 ລະບົບອອກໃບອະນຸຍາດດ້ານໄອຊີທີ(TCAP) ພະແນກເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສື່ສານ ແຂວງອຸດົມໄຊ
2 ລະບົບລົງຄະແນນສຽງ ຮັບຮອງມະຕິຂອງສະພາ Lພະແນກເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສື່ສານ ແຂວງອຸດົມໄຊ
3 ລະບົບຖານຂໍ້ມູນການທ່ອງທ່ຽວແບບເອເລັກໂຕຼນິກ ຂອງ ສປປລາວ ສະຖາບັນຄົ້ນຄ້ວານຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີອັດສະລິຍະ
4 ລະບົບຄັງສຳເນົາເອກະສານແບບເອເລັກໂຕຼນິກ (E-BOOK) ສະຖາບັນຄົ້ນຄ້ວານຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີອັດສະລິຍະ
5 Multi checkbox voting ພະແນກເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການສື່ສານ ຫຼວງນໍາ້ທາ
6 ລະບົບເກັບກຳຂໍ້ມູນພະນັກງານ ແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງພະແນກ ສະຖາບັນຄົ້ນຄ້ວານຳໃຊ້ເຕັກໂນໂລຊີອັດສະລິຍະ

ໝວດຜະລິດຕະພັນສະຕາດອັບ

# ຊື່ຜະລິດຕະພັນ ຊື່ຜູ້ເຂົ້າແຂ່ງ
1 Jutpai ບໍລິສັດ ຈັດໄປ ຈຳກັດ
2 ຄິດຮອດ ຄິດຮອດດ໋ອດລາ
3 LaoVibes ບໍລິສັດ ອານັນຊັບຈຳກັດ
4 EASY GOLD By Khamphouvong ບໍລິສັດ KPV Group

ໝວດນັກພັດທະນາ, ແນວຄວາມຄິດໃໝ່-ສ້າງສັນ, ເວທີນັກສຶກສາ

# ຊື່ຜະລິດຕະພັນ ຊື່ຜູ້ເຂົ້າແຂ່ງ
1 Tingo – Kids Learning ທ້າວ ບຸນພອນ ໂກສະດາ
2 App list ລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍ ນາງ ຈິນດາວອນ ສິງຫາລາດ
3 e-Blood Lao Smart Donation ນາງ ລີນ່າ ບຸນນາວົງ
4 Queue+ ທ້າວ ສົມພະວັດ ດວງສະຫວັນ
5 We Easy ນ ສຸລິດາ ດວງພະສິດ
6 callao translator ທ ພົງສັກ ສຸກສາຄອນ
7 4B For Business ທ ໄຊວິລິຍະ ວັນນະວົງ
8 PrepPath ທ ທິລະເດດ ຄໍາຮຸ່ງ
9 Lao Read ແລະ ຂີດຂຽນ ນາງ ພອນທິດາ ອິນສີຊຽງໃຫມ່
10 Sangsai Application ທາ້ວ ພຸດທະສອນ ຈນັທະວງົສາ
11 Fast Accy ທ້າວ ອາລີຊາດ ສຸຂະຜົນ